EMBA前期雜誌訂購單

□購買前期雜誌  期數____________________________________________ 共______________本
1本180元;2∼11本每本150元(限不同期數)

□購買當月或同期雜誌  期數____________________________________________ 共________本
1本200元

 
□訂閱EMBA雜誌    自__年__月起訂
□一年12期2000元       □二年24期3600元       □三年36期5400元  
郵寄方式: □普通 □掛號(每年另加240元)

■信用卡資料
信用卡別: □VISA CARD □MASTER CARD
信用卡號______________________________________________
有效期限_____ 年_____月   訂購日期_____年_____月_____日
訂購總金額_______________________________
持卡人簽名________________________(與信用卡簽名同一字樣)

訂戶資料
姓名:______________________________________________________________________ □男 □女
收件地址:□□□_________________________________________________________________
聯絡人:____________ (email) _______________________________________________
電  話:(O)_________________________________(H)__________________________________
      (FAX)______________________________________行動電話_____________________________

收據資料

收據抬頭: __________________________________ 統一編號:____________
 
e-mail:service@emba.com.tw
填妥資料,請傳真:(02)2766-6864 讀者服務電話:(02)2768-0105